header-afb6.jpg

 panellogo enschede

De resultaten van de peilingen 2018

 

Geluidhindertrillingen

Afgelopen jaar heeft u meegedaan aan een onderzoek naar de beleving van geluidhinder langs wegen en spoorwegen in Enschede. Dit onderzoek is gebruikt om inzicht te krijgen in de geluidbeleving van de inwoners van Enschede. De voornaamste resultaten zijn dat er grote verschillen bestaan tussen de Enschedese wijken met betrekking tot de soort en mate van geluidhinder. Bromfietsen/bromscooters zijn de voornaamste bron van geluidhinder en slaapverstoring. Wegverkeer is de voornaamste bron van trillinghinder. De resultaten van het onderzoek heeft de gemeente gebruikt bij het ontwikkelen van een actieplan om de geluidhinder binnen Enschede in de komende vijf jaren te verminderen. Lees meer.

 

Fietspeiling

In het kader van de campagne Enschede Fietsstad 2020’ zijn in Enschede vier zogeheten fietsstraten aangelegd: van het Wooldrik, Stadsveld, Boswinkel en Pathmos naar het centrum van de stad. De fietservaringen zijn onderzocht onder het EnschedePanel en onder gebruikers van de vier fietsstraten. Verbeteren de fietsstraten de fietservaring van de gebruikers? Met welk reisdoel gebruikt men de fietsstraten? En welk type fiets wordt het meest gebruikt? Uit de resultaten blijkt onder andere dat de e-bike steeds populairder wordt en dat gezondheid de grootste rol speelt om de fiets wel of juist niet te gebruiken. De fietsstraten krijgen de voorkeur boven andere routes door de stad.  De resultaten zijn  gebruikt om de raad te informeren omtrent de tussenstand Fietsvisie 2012-2020 alsmede de Provincie als subsidiegever. Lees meer.

 

Enschede Akkoord

De nieuwe gemeenteraad wil meer inwoners betrekken bij de onderwerpen waarvan inwoners ook zelf vinden dat die er toe doen. Daarom is na de gemeenteraadsverkiezingen een peiling gehouden om er achter te komen op welke onderwerpen u meer invloed wilt hebben. De resultaten van dit onderzoek, gecombineerd met de straatgesprekken die de raadsleden hebben gevoerd tijdens de ‘Week van het Enschede Akkoord’, hebben geleid tot een top 3 van onderwerpen waar de nieuwe commissie Enschede Akkoord komend jaar mee aan de slag gaat, namelijk: (zwerf)afval, (verkeers)veiligheid en leefbaarheid in de wijken. Meer informatie over het Enschede Akkoord en het werk van de commissie vindt u op www.enschede.nl/samenLees meer.

 

Stadspeiling 2017

De Stadspeiling is een jaarlijks terugkerende vragenlijst. Hiermee wordt gemeten hoe inwoners van Enschede aankijken tegen o.a. de burgerbetrokkenheid, gezondheid, leefbaarheid in de wijk, vrijwilligerswerk en culturele voorzieningen. De resultaten uit 2017 zijn verwerkt in de jaarrekening van 2017. Zo volgt de gemeenteraad of en in hoeverre de maatschappelijke doelen worden gehaald. De gemeenteraad kan het College van Burgemeester en Wethouders aanspreken als uit de stadspeiling bijzonderheden komen, zodat er waar nodig wordt bijgestuurd.

In vergelijking met 2016 werd meer overlast van straatvuil ervaren. Dat was te verklaren door de invoering van Diftar. Tegelijkertijd scoorden de panelleden de kwaliteit van het openbaar groen wel hoger dan in 2016. Voor het overige gaf de Stadspeiling hetzelfde beeld als 2016 en de jaren ervoor.

Onlangs werd de Stadspeiling opnieuw uitgevoerd. Deze uitkomsten worden gebruikt voor de verantwoording van de jaarrekening 2018. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe vragen opgenomen, omdat de gemeentebegroting sinds dit jaar een aantal nieuwe indicatoren heeft. Lees meer.

 

Communicatievisie

De gemeente wilde graag weten wat inwoners vinden van de gemeentelijke communicatie. Daarbij hebben we vragen gesteld over de middelen die ze daarbij inzetten zoals sociale mediakanalen, website, nieuwsbrief en huis-aan-huiskrant. Daarnaast zijn ook vragen gesteld over participatie; waarbij en op welke wijze willen inwoners het liefst worden betrokken?

Opvallend is dat de manier waarop de gemeente communiceert met haar inwoners over het algemeen behoorlijk positief wordt beoordeeld op het gebied van leesbaarheid en duidelijkheid. Daarbij springt de huis-aan-huiskrant eruit en wordt ook het youtubekanaal hoog gewaardeerd. Ook willen mensen zich meer inzetten voor de samenleving en meedenken over zaken rondom bijvoorbeeld verkeersveiligheid. Minder mensen willen echter meedenken over gemeentelijke plannen. 

De resultaten zijn verwerkt in de communicatievisie en worden concreet uitgewerkt in het uitvoeringsplan. Lees meer.

 

De resultaten van de peilingen 2017

Factsheet stadspeiling
Rapportage gemeentelijke communicatie
Factsheet: Fietspeiling
Rapport Omgevingslawaai
Bijlage kaartenboek omgevingslawaai
Woonwensen en bouwkavels

 

De resultaten van de peilingen 2016

Factsheet: Stadspeiling 2016
Factsheet: Parkeren in Enschede
Factsheet: Welzijn in Enschede
Rapportage: Aziel en integratie

 

De resultaten van de peilingen 2015

  Factsheet: Stadspeiling 2015
  Factsheet: Schriftelijke communicatie
  Factsheet: Fietsvisie 2015
  Rapportage: Waar staat je gemeente
  Rapportage: Lokale kwaliteit
  Factsheet: Lokale kwaliteit

 

De resultaten van de peilingen 2014

  Factsheet: Stadspeiling eind 2014
  Factsheet: Verkeerslichten
  Factsheet: Rechtswinkel Enschede
  Factsheet: Plastic inzameling
  Rapportage: Gemeenteraadsverkiezingen
  Factsheet: TV Enschede FM

Over Kennispunt

Ontstaan en positie.

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente

 

Lees meer...

Twente Index

Website Tegel Twenteindex

 

Arbeidsmarktmonitor

arbeidsmarkt-button-rood

 

 

Cijfers & trends

Cijfers van regio Twente

Burgerpanels

Zoeken