header-afb7.jpg

Van 4 tot en met 18 april is er een peiling onder het AlmeloPanel gehouden. Het onderwerp van deze peiling was ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, in 2018 vast te stellen, “Actieplan geluid 2018–2023” en het meten van het effect van haar geluidbeleid. Omdat in 2012 dezelfde vragen zijn voorgelegd aan het panel, wordt in deze rapportage een vergelijking gemaakt tussen de resultaten van 2012 en 2017. Naast de rapportage is er ook een bijlage beschikbaar waarin de overlast per geluidbron op kaart zichtbaar is gemaakt.

Lees het rapport


Bekijk de bijlage

 

 

De Twentse arbeidsmarktmonitor van april 2017 laat zien dat de werkloosheid verder daalt. De Twentse werkloosheid is in het eerste kwartaal 6,4 procent. Twente telt daarmee zo’n 20.500 personen in de werkloze beroepsbevolking. Dit is 0,1% minder dan in het laatste kwartaal van 2016. In 2016 was het gemiddelde werkloosheidspercentage 6,9 procent in Twente en 6,0 procent in Nederland ten opzichte van respectievelijk 7,2 procent en 6,9 procent in 2015. Het aantal Twentse werklozen is in 2016 met 2.000 gedaald. Twente telde in 2016 gemiddeld 21.000 werklozen. Het Twentse werkloosheidspercentage daalt minder snel dan het Nederlandse percentage. Dit komt vooral omdat de beroepsbevolking sterker daalt in verhouding tot de lichte afname van het aantal werklozen.

lees meer

In opdracht van de afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen van de gemeente Hengelo, heeft Kennispunt Twente de Binnenstadsmonitor Hengelo 2016 opgesteld.
Door op meerdere gebieden ontwikkelingen in kaart te brengen, ontstaat een breed beeld van hoe het met de binnenstad gaat. De monitor geeft informatie over bezoekersaantallen en druktebeelden, het aanbod van publieksfuncties, detailhandel en horeca, leegstand, werkgelegenheid, inwoners en de binnenstadspeiling onder het HengeloPanel.

Lees meer

Eind vorig jaar is een peiling onder het HengeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 2.336 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.294 leden de vragenlijst ingevuld (55%).
De gemeente Hengelo gebruikt de resultaten van deze peiling voor de Binnenstadsmonitor, het opstellen van de Horecavisie en het verbeteren van het binnenstadsbeleid in het algemeen.

Lees meer

Het gaat om de factsheet in de bijlage. Hierbij de begeleidende tekst: Van 20 februari tot en met 3 maart 2017 hebben de leden van het BornePanel kunnen deelnemen aan twee peilingen over de onderhoud openbare ruimte en kapvergunningen. De respons was 52%. De resultaten van deze peiling kunt u hier vinden.

De gemeente wilde weten hoe men aankijkt tegen het onderhoud in de openbare ruimte, zodat deze resultaten mee kunnen wegen in het voorkeursscenario in het  “beheerkwaliteitsplan openbare ruimte” dat aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Daarnaast wilde de gemeente inzicht in hoe men denkt over het versoepelen van de regels rondom het kappen van bomen.

In januari 2017 is de derde peiling onder het burgerpanel van de gemeente Rijssen-Holten gehouden. Het thema was lommerdmarkten. Al jaren worden in Rijssen vijf lommerdmarkten gehouden in de zomervakantie. Na jaren hetzelfde uitgangspunt voor de lommerdmarkten te hebben gehanteerd, wilde de gemeente Rijssen-Holten graag weten of de huidige opzet nog goed aansluit bij de wensen van de deelnemers, bezoekers en omwonenden. In totaal hebben 414 panelleden de vragenlijst ingevuld, waardoor de respons uitkomt op 76%.

lees meer

Nieuwsbericht uitkomsten peiling lommerdmarkten

 

In opdracht van de Sector Stad en Economie van de gemeente Almelo, heeft Kennispunt Twente de Binnenstadsmonitor Almelo opgesteld. De Binnenstadsmonitor Almelo is een dashboard waarbinnen men zelf keuzes kan maken voor de te tonen grafieken en tabellen.Het dashboard wordt doorlopend geactualiseerd en bevat de meest recente informatie over de Almelose binnenstad. De monitor geeft onder andere informatie over winkels, horeca, leegstand, werkgelegenheid, cultuur, bezoekers en inwoners van de binnenstad.

De monitor is te bereiken via: www.binnenstadsmonitoralmelo.nl

 

De binnenstad of het kernwinkelgebied is een speerpunt voor veel (Twentse) gemeenten, zo ook voor de gemeente Almelo Van 22 november tot en met 4 december 2016 is er een peiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Zij hebben onder andere vragen beantwoord over binnenstadsbezoek, niet-bezoek, verkeer en vervoer naar- en in de binnenstad en hun mening gegeven over verschillende aspecten van de Almelose binnenstad. De gemeente Almelo gebruikt de resultaten van deze peiling voor het verbeteren van het binnenstadsbeleid.

 

Lees meer

 

In de Twentse arbeidsmarktmonitor van januari is een duidelijke toename van vacatures te zien en een daling van de werkloosheid. Nu de economische groei in Nederland en ook in Twente aantrekt, vertaalt dat zich in de groei van het aantal banen.

lees meer

De Binnenstadsmonitor Enschede 2016 is door Kennispunt Twente opgesteld in opdracht van het programma Economie & Werk van de gemeente Enschede. Door ontwikkelingen op meerdere gebieden in kaart te brengen, ontstaat een breed beeld van hoe het met de Enschedese binnenstad gaat. Belangrijke thema’s in de monitor zijn bezoekersaantallen en druktebeelden, de herkomst van bezoekers, de binnenstadsenquête, het winkelaanbod in de detailhandel, leegstand, functies van panden, werkgelegenheid en inwoners.

Lees meer