header-afb1.jpg

Ondankt gunstige economische ontwikkelingen nog niet meer banen in Twente.

lees meer

De vierentwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel is afgerond. 2.820 panelleden hebben een uitnodiging gekregen om aan deze peiling deel te nemen en 1.775 leden hebben de enquête ingevuld. De respons kwam hiermee uit op 63 procent. De onderwerpen in deze burgerpeiling waren:
- Uitgaansgebied Almelo centrum;
- Leefbaarheid en veiligheid;
- Mantelzorg;
- Woon-werkverkeer;
- Economie.

lees meer

 

 

Meer Twentse vrouwen op de arbeidsmarkt
Aandeel hoger opgeleiden in Twente groeit

De Twentse bevolking raakt steeds hoger opgeleid. Het aandeel van de beroepsbevolking met een hoog opleidingsniveau ging sinds 2004 van 19% naar 25%. Het aandeel vrouwen dat werkt of werk zoekt groeide in tien jaar van 53% naar 64%. Dit zijn twee opvallende trends over de Twentse arbeidsmarkt uit de tiende editie van de Twente Index. De Twente Index geeft jaarlijks cijfers en trends over sociaaleconomische thema's relevant voor Twente. Voor het eerst is de Twente Index opgesteld door Kennispunt Twente. Dit gebeurt met ingang van 2015 in opdracht van de Twente Board.

lees meer

of kijk direct op de website Twente Index 2014 

 

 

 

Van 11 juni tot en met 24 juni 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.649 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.509 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 57%. Het onderwerp van deze peiling was 'koopgedrag en binnenstad'. Binnensteden staan onder druk en het koopgedrag van mensen verandert. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente Hengelo om het detailhandelsbeleid en het beleid ten aanzien van de binnenstad te verbeteren.

lees meer

 

De Centrummonitor van de gemeente Hengelo laat dit jaar een stijging van het aantal bezoekers zien. Verder is, voor het eerst sinds jaren, het aantal leegstaande panden afgenomen. Daarentegen daalde het aantal werkzame personen in het centrum. 'De Centrummonitor levert de gemeente belangrijke informatie. De resultaten gebruiken we samen met de partners in de stad voor acties en maatregelen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken', aldus Marcel Elferink, wethouder Binnenstad.

In de Centrummonitor worden ontwikkelingen in het centrum van Hengelo vanuit meerdere invalshoeken in beeld gebracht. Enerzijds gebeurt dat vanuit objectieve cijfers en anderzijds vanuit de mening van zaterdagbezoekers over meerdere aspecten van het centrum.

lees meer

Het Omnibuspanel is afgerond. 2.836 panelleden hebben een uitnodiging
gekregen om aan deze peiling deel te nemen en 1.755 leden hebben de enquête
ingevuld. De respons kwam hiermee uit op 62 procent. De onderwerpen in deze
burgerpeiling waren:

- Detailhandel, woonboulevard en binnenstad;

- Informatie van de gemeente.

lees meer

 

Jongeren profiteren van herstel arbeidsmarkt
Evenveel Twentse bedrijven verwachten groei van personeel als krimp

In de meest recente enquête onder ondernemers is in juli gevraagd wat hun verwachtingen zijn als het gaat om krimp of uitbreiding van personeel voor het derde kwartaal. In Nederland als geheel zijn er 5,3 procent meer ondernemers die krimp verwachten dan groei. In Twente zijn beide percentages voor krimp en groei van personeel gelijk. Dat is ook beter dan in de rest van Overijssel.

In Twente daalt het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW) - in lijn met Nederlandse cijfers - flink naar 1.219. De maanddaling in augustus onder jongeren tot 27 jaar bedraagt 11,9 procent. Voor alle leeftijdsgroepen is dat 4,2 procent. Ten opzichte van een half jaar eerder bedraagt de daling in Twente bij jongeren in de WW 31,3 procent. Bij alle leeftijdsgroepen is de daling 9,1 procent. Al drie maanden op rij zijn er in Twente ook minder jongeren met een bijstandsuitkering: eind augustus gold dit voor 1.575 jongeren. Dat zijn er 78 minder dan in juli.

In Twente is het aantal NWW-geregistreerden bij het UWV de laatste twee maanden niet verder gedaald, maar zelfs iets gestegen. Het NWW-cijfer in Twente bedraagt eind augustus 34.430; in Nederland: 789.052. Ten opzichte van een half jaar eerder is het aantal NWW'ers in Twente met 1 procent gedaald. Het aantal is nog wel 14 procent hoger dan in augustus 2013.

Het aantal openstaande vacatures nam verder toe in het tweede kwartaal. De arbeidsmarkt in Twente blijft echter zeer ruim: het aantal kortdurend-werkzoekenden is veel hoger dan het aantal vacatures.
Dat geldt alleen niet voor ICT-beroepen en niet voor (para)medische beroepen. Daarvoor is de arbeidsmarkt krapper..

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): "Ik ben erg blij met het feit dat jongeren profiteren van het herstel op de arbeidsmarkt. Het is nu zaak om werkgevers te helpen meer jongeren aan te nemen. Het is van groot belang dat jongeren weer perspectief zien. Daarom blijven we inzetten op hulp aan jongeren, onder andere via het Jongerenoffensief Twente en de uitvoering van het Twents Arbeidsmarktperspectief onder regie van gemeenten, ondernemers en onderwijs in het POWI. Voor de oudere werklozen blijkt er een omvangrijke problematiek om werk te vinden en te houden. Ook hier is extra inzet gevraagd."

Special over de verschillende maatstaven voor werkloosheid
In Nederland worden verschillende definities van werkloosheid gehanteerd. Enerzijds is er het CBS-cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Daarnaast is er het NWW-cijfer van degenen die bij het UWV zijn ingeschreven. Tenslotte zijn er nog de uitkeringscijfers van bijstands- en werkloosheidsuitkeringen Dat geeft verwarring. In een speciale bijlage bij deze arbeidsmarktmonitor worden de verschillen in definitie, manier van dataverzameling en toepassingsmogelijkheden uiteengezet. Verschillen in uitkomsten worden er deels door verklaard. De gemeten groepen werklozen bij de verschillende definities kennen slechts een beperkte overlap.

Lees meer...

TRENDBREUK: DALING WERKLOOSHEID TWENTE IN TWEEDE KWARTAAL
Ontwikkelingen arbeidsmarkt beter dan verwacht

In het tweede kwartaal van 2014 daalde de (geregistreerde) jeugdwerkloosheid in Twente met 12 procent. Het aantal is nog wel 5 procent hoger dan een jaar geleden. Daarnaast was er een forse daling van het aantal jongeren in de WW. In Twente daalde dat aantal in het tweede kwartaal met 21 procent. Ook bij de uitstroom uit de WW is een gunstige ontwikkeling te zien in Twente. Ten opzichte van 2013 steeg het aandeel van jongeren dat de eerste vier maanden van uitstroomde vanwege werkaanvaarding.
In het tweede kwartaal 2014 daalde in Twente ook de totale geregistreerde werkloosheid licht, namelijk 0,2%. Ten opzichte van eind maart zijn er in Twente in totaal van alle leeftijdsgroepen 5,1 procent minder WW-uitkeringen. Ook daar is meer uitstroom te zien uit de WW vanwege werkhervatting.
Deze ontwikkelingen doen zich ook landelijk voor en zijn gunstiger dan verwacht. Het CPB en andere economische bureaus verwachtten dat er in 2014 nog een flinke groei zou zijn van het aantal werklozen en WW-uitkeringen. Deze groei blijft uit.

De geregistreerde werkloosheid in relatie tot de beroepsbevolking is eind juni in Twente 12,2 procent en landelijk 10,0 procent. Dat zijn 34.182 geregistreerde werklozen in Twente, waarvan het aantal werklozen jonger dan 27 jaar eind juni 3.512 was.

Het aantal openstaande vacatures in Twente is gestegen. Eind van het eerste kwartaal zijn dat er 2.156 volgens een meting van het UWV. Ondanks de toename van het aantal vacatures en afname van het aantal kortdurend werkzoekenden, is de arbeidsmarkt over het geheel genomen als 'zeer ruim' te typeren in Twente. De typering 'zeer ruim' geldt voor bijna alle beroepsgroepen. Alleen voor systeemanalisten en artsen geldt de typering 'krap'.

Patrick Welman, voorzitter van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt, en wethouder Economie en werk van de gemeente Enschede, zegt hierover: 'Het is een goed teken dat eindelijk de werkloosheid begint te dalen, vooral de daling van de jeugdwerkloosheid is bijzonder. Één zwaluw maakt echter nog geen zomer. We moeten blijven inzetten op meer werk. Daarom ga ik samen met de collega's in Twente, het UWV en anderen door met een actieve aanpak van de werkloosheid'..

Verder zijn in deze derde editie van deze Twentse arbeidsmarktmonitor analyses van werkgelegenheid in twee sectoren uit het regionale economische beleid. Hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Logistiek
• De werkgelegenheid in de Logistiek is in de periode 2012-2013 in Twente met 2,8% gestegen. Dat zijn 222 werkzame personen.
• De groei van het aantal uitzendkrachten met 50% in de periode 2012-2013 is een teken van aantrekkende groei. Dat aantal was in 2012 op het laagste niveau sinds 2004.
• Het aantal werkzame personen in de Logistiek is sinds 2009 met 8,1% gedaald. Het aantal bedrijfsvestigingen is in dezelfde periode met 0,6% afgenomen.
• Het aandeel van Logistiek in de totale werkgelegenheid steeg in 2012-2013 in Twente. In Nederland en de rest van Overijssel daalde dat aandeel.

Toerisme en recreatie
• De hele sector heeft sinds het begin van de crisis (2009) nog een werkgelegenheidsgroei doorgemaakt van 3%. Het aantal bedrijfsvestigingen steeg met 5%.
• In de periode 2012-2013 zorgen nieuwe bedrijfsvestigingen voor werk van 816 personen.
• In de periode 2012-2013 is alleen de werkgelegenheid in de restaurants toegenomen. In de hele sector is de werkgelegenheid afgenomen met 0,5 procent.
• Een nieuw restaurant zorgt voor extra werk voor gemiddeld 6,8 personen.
• Van de nieuwe plaatsen is 72% fulltime. Het aandeel parttimers is vrij stabiel en is ook sinds het begin van de crisis niet gestegen.
• Nieuwe vestigingen zijn er sinds 2009 vooral in de sfeer van cultuur, sport en overnachting.

"De sector Recreatie en Toerisme laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien, in het aantal medewerkers en is daarmee een sector die we de komende jaren verder moeten uitbouwen", aldus John van der Vegt, voorzitter POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen).

Lees meer...

De tweeëntwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel Almelo is afgerond. De onderwerpen in deze peiling waren participatie op het gebied van arbeid, vrijwilligerswerk, sociale activiteiten en sociale contacten. Ook is gekeken hoe de panelleden hun financiële situatie nu en in de toekomst waarderen. 48 procent van de respondenten verricht vrijwilligerswerk en 31 procent onbetaald werk. 'Te weinig tijd' is de grootste belemmering om sociale contacten te onderhouden/leggen. De panelleden zijn positiever over de toekomstige financiële situatie.

Lees meer...

Eind april/begin mei was er een peiling over het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal en andere afvalvragen. Sinds 1 oktober 2013 is de gemeente gestart met het huis-aan-huis ophalen van plastic afval. 73 procent van de panelleden geeft aan bijna al het plastic verpakkingsmateriaal te scheiden van het restafval en 40 procent geeft aan dat dit meer is dan voor het huis-aan-huis ophalen.

Lees meer...