header-afb6.jpg

In maart 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.700 leden hebben er 1.501 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 56 procent. Daarnaast hebben nog eens negentien Almeloërs eenmalig de vragenlijst ingevuld. Zij waren hiertoe onder andere opgeroepen via de gemeenteadvertentie. Deze peiling was vrijwel geheel gewijd aan het onderwerp 'Bezuinigingen en Kerntakendiscussie'. Daarnaast zijn er twee vragen gesteld over het onderwerp 'Economisch vertrouwen'. De resultaten hiervan zijn opgenomen in een aparte rapportage (deel 2).

lees meer

lees meer (deel 2)

In februari 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het AlmeloPanel. Van de 2.796 leden hebben er 1.567 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 56 procent.

In deze peiling zijn vragen gesteld over evenementen in Almelo en over Almelo Promotie.

Lees meer

 

 

 

In januari 2015 is een burgerpeiling gehouden onder de leden van het Omnibuspanel. Van de 2.816 leden
ebben er 1.342 de vragenlijst ingevuld, dat is een respons van 48 procent.

In deze peiling zijn de volgende onderwerpen aan bod gekomen: '

- Stadsmusical Van Katoen en Nu;

- Sport;

- Wonen.

lees meer

Ondankt gunstige economische ontwikkelingen nog niet meer banen in Twente.

lees meer

De vierentwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel is afgerond. 2.820 panelleden hebben een uitnodiging gekregen om aan deze peiling deel te nemen en 1.775 leden hebben de enquête ingevuld. De respons kwam hiermee uit op 63 procent. De onderwerpen in deze burgerpeiling waren:
- Uitgaansgebied Almelo centrum;
- Leefbaarheid en veiligheid;
- Mantelzorg;
- Woon-werkverkeer;
- Economie.

lees meer

 

 

Meer Twentse vrouwen op de arbeidsmarkt
Aandeel hoger opgeleiden in Twente groeit

De Twentse bevolking raakt steeds hoger opgeleid. Het aandeel van de beroepsbevolking met een hoog opleidingsniveau ging sinds 2004 van 19% naar 25%. Het aandeel vrouwen dat werkt of werk zoekt groeide in tien jaar van 53% naar 64%. Dit zijn twee opvallende trends over de Twentse arbeidsmarkt uit de tiende editie van de Twente Index. De Twente Index geeft jaarlijks cijfers en trends over sociaaleconomische thema's relevant voor Twente. Voor het eerst is de Twente Index opgesteld door Kennispunt Twente. Dit gebeurt met ingang van 2015 in opdracht van de Twente Board.

lees meer

of kijk direct op de website Twente Index 2014 

 

 

 

Van 11 juni tot en met 24 juni 2014 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.649 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.509 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 57%. Het onderwerp van deze peiling was 'koopgedrag en binnenstad'. Binnensteden staan onder druk en het koopgedrag van mensen verandert. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente Hengelo om het detailhandelsbeleid en het beleid ten aanzien van de binnenstad te verbeteren.

lees meer

 

De Centrummonitor van de gemeente Hengelo laat dit jaar een stijging van het aantal bezoekers zien. Verder is, voor het eerst sinds jaren, het aantal leegstaande panden afgenomen. Daarentegen daalde het aantal werkzame personen in het centrum. 'De Centrummonitor levert de gemeente belangrijke informatie. De resultaten gebruiken we samen met de partners in de stad voor acties en maatregelen om de binnenstad nog aantrekkelijker te maken', aldus Marcel Elferink, wethouder Binnenstad.

In de Centrummonitor worden ontwikkelingen in het centrum van Hengelo vanuit meerdere invalshoeken in beeld gebracht. Enerzijds gebeurt dat vanuit objectieve cijfers en anderzijds vanuit de mening van zaterdagbezoekers over meerdere aspecten van het centrum.

lees meer

Het Omnibuspanel is afgerond. 2.836 panelleden hebben een uitnodiging
gekregen om aan deze peiling deel te nemen en 1.755 leden hebben de enquête
ingevuld. De respons kwam hiermee uit op 62 procent. De onderwerpen in deze
burgerpeiling waren:

- Detailhandel, woonboulevard en binnenstad;

- Informatie van de gemeente.

lees meer

 

Jongeren profiteren van herstel arbeidsmarkt
Evenveel Twentse bedrijven verwachten groei van personeel als krimp

In de meest recente enquête onder ondernemers is in juli gevraagd wat hun verwachtingen zijn als het gaat om krimp of uitbreiding van personeel voor het derde kwartaal. In Nederland als geheel zijn er 5,3 procent meer ondernemers die krimp verwachten dan groei. In Twente zijn beide percentages voor krimp en groei van personeel gelijk. Dat is ook beter dan in de rest van Overijssel.

In Twente daalt het aantal jongeren met een werkloosheidsuitkering (WW) - in lijn met Nederlandse cijfers - flink naar 1.219. De maanddaling in augustus onder jongeren tot 27 jaar bedraagt 11,9 procent. Voor alle leeftijdsgroepen is dat 4,2 procent. Ten opzichte van een half jaar eerder bedraagt de daling in Twente bij jongeren in de WW 31,3 procent. Bij alle leeftijdsgroepen is de daling 9,1 procent. Al drie maanden op rij zijn er in Twente ook minder jongeren met een bijstandsuitkering: eind augustus gold dit voor 1.575 jongeren. Dat zijn er 78 minder dan in juli.

In Twente is het aantal NWW-geregistreerden bij het UWV de laatste twee maanden niet verder gedaald, maar zelfs iets gestegen. Het NWW-cijfer in Twente bedraagt eind augustus 34.430; in Nederland: 789.052. Ten opzichte van een half jaar eerder is het aantal NWW'ers in Twente met 1 procent gedaald. Het aantal is nog wel 14 procent hoger dan in augustus 2013.

Het aantal openstaande vacatures nam verder toe in het tweede kwartaal. De arbeidsmarkt in Twente blijft echter zeer ruim: het aantal kortdurend-werkzoekenden is veel hoger dan het aantal vacatures.
Dat geldt alleen niet voor ICT-beroepen en niet voor (para)medische beroepen. Daarvoor is de arbeidsmarkt krapper..

Wethouder Patrick Welman, voorzitter van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt en lid Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI): "Ik ben erg blij met het feit dat jongeren profiteren van het herstel op de arbeidsmarkt. Het is nu zaak om werkgevers te helpen meer jongeren aan te nemen. Het is van groot belang dat jongeren weer perspectief zien. Daarom blijven we inzetten op hulp aan jongeren, onder andere via het Jongerenoffensief Twente en de uitvoering van het Twents Arbeidsmarktperspectief onder regie van gemeenten, ondernemers en onderwijs in het POWI. Voor de oudere werklozen blijkt er een omvangrijke problematiek om werk te vinden en te houden. Ook hier is extra inzet gevraagd."

Special over de verschillende maatstaven voor werkloosheid
In Nederland worden verschillende definities van werkloosheid gehanteerd. Enerzijds is er het CBS-cijfer van de werkloze beroepsbevolking. Daarnaast is er het NWW-cijfer van degenen die bij het UWV zijn ingeschreven. Tenslotte zijn er nog de uitkeringscijfers van bijstands- en werkloosheidsuitkeringen Dat geeft verwarring. In een speciale bijlage bij deze arbeidsmarktmonitor worden de verschillen in definitie, manier van dataverzameling en toepassingsmogelijkheden uiteengezet. Verschillen in uitkomsten worden er deels door verklaard. De gemeten groepen werklozen bij de verschillende definities kennen slechts een beperkte overlap.

Lees meer...