header-afb6.jpg

TRENDBREUK: DALING WERKLOOSHEID TWENTE IN TWEEDE KWARTAAL
Ontwikkelingen arbeidsmarkt beter dan verwacht

In het tweede kwartaal van 2014 daalde de (geregistreerde) jeugdwerkloosheid in Twente met 12 procent. Het aantal is nog wel 5 procent hoger dan een jaar geleden. Daarnaast was er een forse daling van het aantal jongeren in de WW. In Twente daalde dat aantal in het tweede kwartaal met 21 procent. Ook bij de uitstroom uit de WW is een gunstige ontwikkeling te zien in Twente. Ten opzichte van 2013 steeg het aandeel van jongeren dat de eerste vier maanden van uitstroomde vanwege werkaanvaarding.
In het tweede kwartaal 2014 daalde in Twente ook de totale geregistreerde werkloosheid licht, namelijk 0,2%. Ten opzichte van eind maart zijn er in Twente in totaal van alle leeftijdsgroepen 5,1 procent minder WW-uitkeringen. Ook daar is meer uitstroom te zien uit de WW vanwege werkhervatting.
Deze ontwikkelingen doen zich ook landelijk voor en zijn gunstiger dan verwacht. Het CPB en andere economische bureaus verwachtten dat er in 2014 nog een flinke groei zou zijn van het aantal werklozen en WW-uitkeringen. Deze groei blijft uit.

De geregistreerde werkloosheid in relatie tot de beroepsbevolking is eind juni in Twente 12,2 procent en landelijk 10,0 procent. Dat zijn 34.182 geregistreerde werklozen in Twente, waarvan het aantal werklozen jonger dan 27 jaar eind juni 3.512 was.

Het aantal openstaande vacatures in Twente is gestegen. Eind van het eerste kwartaal zijn dat er 2.156 volgens een meting van het UWV. Ondanks de toename van het aantal vacatures en afname van het aantal kortdurend werkzoekenden, is de arbeidsmarkt over het geheel genomen als 'zeer ruim' te typeren in Twente. De typering 'zeer ruim' geldt voor bijna alle beroepsgroepen. Alleen voor systeemanalisten en artsen geldt de typering 'krap'.

Patrick Welman, voorzitter van het Twentse portefeuillehouders overleg Arbeidsmarkt, en wethouder Economie en werk van de gemeente Enschede, zegt hierover: 'Het is een goed teken dat eindelijk de werkloosheid begint te dalen, vooral de daling van de jeugdwerkloosheid is bijzonder. Één zwaluw maakt echter nog geen zomer. We moeten blijven inzetten op meer werk. Daarom ga ik samen met de collega's in Twente, het UWV en anderen door met een actieve aanpak van de werkloosheid'..

Verder zijn in deze derde editie van deze Twentse arbeidsmarktmonitor analyses van werkgelegenheid in twee sectoren uit het regionale economische beleid. Hieronder staan de belangrijkste conclusies.

Logistiek
• De werkgelegenheid in de Logistiek is in de periode 2012-2013 in Twente met 2,8% gestegen. Dat zijn 222 werkzame personen.
• De groei van het aantal uitzendkrachten met 50% in de periode 2012-2013 is een teken van aantrekkende groei. Dat aantal was in 2012 op het laagste niveau sinds 2004.
• Het aantal werkzame personen in de Logistiek is sinds 2009 met 8,1% gedaald. Het aantal bedrijfsvestigingen is in dezelfde periode met 0,6% afgenomen.
• Het aandeel van Logistiek in de totale werkgelegenheid steeg in 2012-2013 in Twente. In Nederland en de rest van Overijssel daalde dat aandeel.

Toerisme en recreatie
• De hele sector heeft sinds het begin van de crisis (2009) nog een werkgelegenheidsgroei doorgemaakt van 3%. Het aantal bedrijfsvestigingen steeg met 5%.
• In de periode 2012-2013 zorgen nieuwe bedrijfsvestigingen voor werk van 816 personen.
• In de periode 2012-2013 is alleen de werkgelegenheid in de restaurants toegenomen. In de hele sector is de werkgelegenheid afgenomen met 0,5 procent.
• Een nieuw restaurant zorgt voor extra werk voor gemiddeld 6,8 personen.
• Van de nieuwe plaatsen is 72% fulltime. Het aandeel parttimers is vrij stabiel en is ook sinds het begin van de crisis niet gestegen.
• Nieuwe vestigingen zijn er sinds 2009 vooral in de sfeer van cultuur, sport en overnachting.

"De sector Recreatie en Toerisme laat de afgelopen jaren een stijgende trend zien, in het aantal medewerkers en is daarmee een sector die we de komende jaren verder moeten uitbouwen", aldus John van der Vegt, voorzitter POWI (Platform Onderwijs Werk en Inkomen).

Lees meer...

De tweeëntwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel Almelo is afgerond. De onderwerpen in deze peiling waren participatie op het gebied van arbeid, vrijwilligerswerk, sociale activiteiten en sociale contacten. Ook is gekeken hoe de panelleden hun financiële situatie nu en in de toekomst waarderen. 48 procent van de respondenten verricht vrijwilligerswerk en 31 procent onbetaald werk. 'Te weinig tijd' is de grootste belemmering om sociale contacten te onderhouden/leggen. De panelleden zijn positiever over de toekomstige financiële situatie.

Lees meer...

Eind april/begin mei was er een peiling over het scheiden van plastic verpakkingsmateriaal en andere afvalvragen. Sinds 1 oktober 2013 is de gemeente gestart met het huis-aan-huis ophalen van plastic afval. 73 procent van de panelleden geeft aan bijna al het plastic verpakkingsmateriaal te scheiden van het restafval en 40 procent geeft aan dat dit meer is dan voor het huis-aan-huis ophalen.

Lees meer...

Jaarlijks verschijnt de Atlas voor gemeenten, waarin de 50 grootste gemeenten van Nederland (G50) op diverse indicatoren met elkaar worden vergeleken.

Lees meer...

De eenentwintigste burgerpeiling via het Omnibuspanel Almelo is afgerond. De onderwerpen in deze peiling waren de kerntakendiscussie en economisch vertrouwen.

Lees meer...

De werkgelegenheid in de sector hightech systemen en materialen (HTSM) in Twente is in 2013-2014 gegroeid. Het aantal werkzame personen steeg met 0,2% en het aantal bedrijfsvestigingen met 1,9%.

Lees meer...

In opdracht van het college is er een beleidsanalyse uitgevoerd naar verstrekte leningen voor maatschappelijke doeleinden.

Lees meer...

Het Jaarbericht 2014, Werkgelegenheid in Twente geeft een presentatie van meest recente werkgelegenheidscijfers op grond van de cijfers van het BIRO.

Lees meer...

Panelleden vinden 'werkgelegenheid' en 'veranderingen in de zorg' de belangrijkste thema's bij de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Lees meer...

De gemeente Enschede en TV Enschede FM willen graag inzicht in de bekendheid, het bereik en de waardering voor uitzendingen van de lokale omroep van Enschede.

Lees meer...