header-afb6.jpg

Het Kennispunt richt zich op de beleidsdomeinen die voor de gemeenten en de Regio van belang zijn.

 • Werk en inkomen 
Onderwijs 
 • Welzijn en zorg
Overheid en politiek
 • Bedrijven/ Handel en horeca
Veiligheid en leefbaarheid
 • Bevolking/ demografie
Verkeer en vervoer
 • Wonen
Vrije tijd en cultuur
 • Economie & innovatie
Bestuur en Bedrijfsvoering
 • Duurzaamheid; Natuur en milieu                
 

Het Kennispunt staat beleidsmakers en bestuurders terzijde met verkenningen, evaluaties en resultaatmetingen om de kansen op beleidssucces in te schatten en te vergroten.

Het Kennispunt ondersteunt de Twentse gemeenten en de Regio in alle stadia van beleidsontwikkeling en –uitvoering.

Hieronder staan voorbeelden van door onze medewerkers uitgevoerde onderzoeken gekoppeld aan de fasen van de beleidscyclus:

 • Agendavorming: Buurtsignalering (Hengelo), Demografic change (Almelo), Onderwijsprognose
 • Diagnose probleem: Onderzoek naar participatie, vertrouwen en sociale stijging (Almelo)
 • Beleidsontwerp: Burgerpeilingen over bezuinigingsopties (Hengelo),
 • Besluitvorming: provinciale statenverkiezing 2011 (Almelo)
 • Implementatie: geen recente voorbeelden
 • Uitvoering: Jeugdmonitor, Armoedemonitor, Arbeidsmarktmonitor (Reio Twente), Centrummonitor (Hengelo),
 • (Eind)evaluatie: Evaluatie participatie Elsbeek terug in Driene (Hengelo); Evaluatie sociale Recherche Twente (samenwerkingsverband)

We bieden daarnaast ook specialistisch onderzoek zoals doelmatigheids- en doeltreffenheidsonderzoek ex artikel 213a Gemeentewet.

Een belangrijke pijler van ons werk is het panelonderzoek. Het is een voorbeeld van een beproefde methode waarbij de burger wordt betrokken bij beleidsvorming.

Een belangrijke activiteit van Kennispunt Twente is het aanleggen en onderhouden van databanken voor de gemeenten en voor de gehele regio. We bouwen aan een brede Twentse databank op basis waarvan (de implicaties van) lokaal en regionaal beleid kunnen worden onderzocht.