header-afb3.jpg

AlmeloPanel

Resultaten 2018

 

Omgevingslawaai

In april heeft de gemeente u vragen gesteld over ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Het belevingsonderzoek geeft aan dat het percentage ernstig gehinderde bij geluid van wegverkeer, buren en treinen significant is toegenomen ten opzichte van 2012. Daarnaast zijn inwoners van Almelo uitgenodigd om te praten over de knelpunten die zij ervaren en de oplossingen die zij zien. De berekende en aangedragen knelpunten zijn verwerkt in het ‘Actieplan Omgevingslawaai 2018–2022’. De kaart, de gezondheidsmonitor van de GGD, het belevingsonderzoek van het Kennispunt Twente en de inwonerparticipatie geven een compleet beeld van de geluidsituatie in Almelo. De woningen met meer dan 55 dB staan op de website www.icinity.nlLees meer en bekijk Bijlage kaartenboek omgevingslawaai.

Winkeltijden

De winkeltijdenverordening is vorig jaar aangepast en de gemeenteraad wilde graag weten of de verordening nu overeenkomt met de wens van de detailhandel/ winkeliers. Van deze peiling wordt een rapportage gemaakt, die daarna aan het college en de raad wordt aangeboden. Dat gebeurt in 2019. Wordt dus vervolgd!

Woononderzoek

In wat voor type woning woont u? Is dit een huur of koopwoning? En overweegt u de komende 5 jaar te verhuizen? In oktober 2017 heeft de gemeente gevraagd hoe u over dit soort onderwerpen denkt. De informatie is een van de informatiebronnen voor het woonbeleid en de woningbouwplanning en –programmering. Ook wordt de informatie gebruikt om trends te signaleren in de tijd. Toegevoegde waarde is dat het gaat om informatie van de Almelose inwoners en geen algemeen woononderzoek. Opvallend is dat een groot deel van de respondenten, 33% niet weet wat hun gewenste woningtype is. Ook opvallend is dat van de verhuizingen in de afgelopen 5 jaar 92% binnen Almelo was. Het laatste woononderzoek is gebruikt bij de analyse en advies voor de woningbouwplanning en –programmering 2017 t/m 2026 die 9 oktober door de raad is vastgesteld. De gemeente heeft afgesproken om begin 2019 weer een woononderzoek te houden die dan mede gebruikt kan worden voor de Woonvisie 2020-2030. Lees meer.

Binnenstadspeiling 2017

De gemeente Almelo werkt samen met anderen hard aan een aantrekkelijke binnenstad. Daarom wordt jaarlijks onderzocht hoe Almeloërs de binnenstad ervaren. Hoewel de leegstand van winkels als negatief wordt ervaren, zijn Almeloërs erg positief over de bereikbaarheid per fiets, de horeca en de terrassen. De resultaten van de binnenstadspeiling zijn gebruikt bij een nieuwe visie op de binnenstad die 21 januari 2019 gepresenteerd wordt. Lees meer.

 

Resultaten 2017

 

Resultaten investeringswensen

Resultaten Waarstaatjegemeente

 

Resultaten 2016

 

Kernresultaten december: Binnenstadspeiling 2016

Kernresultaten november: Leefbaarheid en Veiligheid

Kernresultaten mei: Participatie en Sociale omgeving

Kernresultaten februari: Groenstructuurperspectief

Kernresultaten januari: Wonen

 

Resultaten 2015

 

Kernresultaten oktober: Leefbaarheid en veiligheid

Kernresultaten september: Fietspeiling

Kernresultaten juni: Hondenbeleid

Kernresultaten mei: Waarstaatjegemeente

Kernresultaten maart: Bezuinigingen en Kerntakendiscussie

Kernresultaten maart (deel 2): Economisch vertrouwen

Kernresultaten februari: Evenementen in Almelo', 'Almelo Promotie

Kernresultaten Januari: Stadsmusical Van Katoen en Nu', 'Sport' en 'Wonen

 

Resultaten 2014

 

Kernresultaten November: Uitgaansgebied Almelo centrum', 'Leefbaarheid en veiligheid', 'Mantelzorg', 'Woon-werkverkeer' en 'Economie

Kernresultaten September: Detailhandel', Woonboulevard' en 'Binnenstad

Kernresultaten Juni: 'Vrijwilligerswerk', 'Sociale activiteiten' en 'Sociale contacten'

Kernrestultaten Maart: 'Kerntakendiscussie' en 'Economisch vertrouwen'

Kernrestulten Januari: 'Woonsituatie' en 'Woonwensen'

 

Resultaten 2013

 

Kernresultaten Oktober: 'Gemeenteraadsverkiezingen in 2014' en 'Water in Almelo'

Kernresultaten September: 'Veiligheid', 'Eigen verantwoordelijkheid' en 'Onwikkelingen van de buurt'

Kernresultaten Juni: 'Detailhandel', Woonboulevard' en 'Binnenstad'

Kernresultaten April: 'Mogelijke bezuinigingen van de gemeente Almelo'

Kernresultaten Maart: 'Aantrekkelijkheid van het winkelgebied in de binnenstad'en 'Winkelcentra in de gemeente Almelo'

Kernresultaten Januari: 'Woonsituatie en woonwensen' en 'Imago van het gemeentebestuur van Almelo'

 

Resultaten 2012

 

Kernresultaten Oktober: 'Weekbladen' en 'Dienstverlening door de gemeente'

Kernresultaten September: 'Leefbaarheid', 'Voorzieningen', 'Ervaren buurtproblemen' en 'Functioneren van de gemeentelijke organisatie'

Kernresultaten Juni: 'Participatie op het gebied van arbeid, 'Vrijwilligerswerk', 'Sociale activiteiten' en 'Sociale contacten'

Kernresultaten Juli: 'Eikenprocessierups in Twente'

Kernresultaten April: 'Twente Milieu', 'Centrum voor Jeugd en Gezin', 'Vertrouwen in politiek en pers' en 'Waar werken mensen'

Kernresultaten Maart: '(Internet)winkelen' en 'Economisch vertrouwen'

Kernresultaten Januari: 'Woonsituatie' , 'Woonwensen' en 'Invloed economische situatie op verhuiswensen'

 


             

 

Over Kennispunt

Ontstaan en positie.

Het Kennispunt Twente is ontstaan uit samenvoeging van de afdelingen statistiek en onderzoek van de gemeenten Almelo en Hengelo. Kennispunt is opgericht door de gemeenten in de Netwerkstad Twente

 

Lees meer...

Twente Index

Website Tegel Twenteindex

 

Arbeidsmarktmonitor

arbeidsmarkt-button-rood

 

 

Cijfers & trends

Cijfers van regio Twente

Burgerpanels

Zoeken