header-afb7.jpg

 

Arbeidsmarktmonitor: inzicht in cijfers en trends op Twentse arbeidsmarkt

Toename vacatures en afname bijstandsuitkeringen

 

De Twentse arbeidsmarktmonitor van november laat zien dat het aantal openstaande vacatures in Twente toeneemt. Aan het einde van het tweede kwartaal stonden er 6.700 vacatures open, Dat zijn er 1000 meer dan in december 2017. In het derde kwartaal van 2018 daalt de werkloosheid in Twente net als in het vorige kwartaal relatief sterker dan in Nederland als geheel. Ook de afname van het aantal WWB-uitkeringen (bijstand) in Twente heeft zich in het derde kwartaal doorgezet. Ontwikkelingen die zich vertalen in een ‘verkrapping’ van de arbeidsmarkt: personeelsschaarste in Twente beperkt zich niet (langer) tot technische en ICT-beroepen. De Twentse Arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.

Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.
   Arbmon2018kw3Voorkant

De Twentse Arbeidsmarktmonitor 3de kwartaal 2018 vindt u hier.

 

Bijna 7 op de 10 leden van het BornePanel zouden minder kosten voor afvalinzameling willen betalen als men minder restafval aanbiedt. Dat blijkt uit de resultaten van een peiling die afgelopen zomer werd gehouden onder het BornePanel. De gemeente Borne wil er samen met inwoners voor zorgen dat afval zoveel mogelijk gescheiden wordt. In opdracht van de gemeente is daarom onderzocht hoe inwoners over afvalinzameling denken. Uit het onderzoek blijkt dat inwoners net als de gemeente voor het scheiden van afval zijn. 85 procent van de panelleden vindt afval scheiden belangrijk met oog op het milieu. Het aanbieden van een kleine hoeveelheid restafval mag volgens de grootste groep (69 procent) dan ook financieel aantrekkelijk worden gemaakt.

Inwoners willen zelf meewerken aan afvalscheiding, maar vinden het wel belangrijk dat er genoeg service wordt geboden. 67 procent vindt dat het restafval niet minder vaak moet worden opgehaald. Een even grote groep vindt dat die frequentie (eens in de vier weken) nu precies goed is.

De resultaten van de peiling zijn verwerkt in een factsheet. Deze laat zien hoe inwoners vinden dat de inzameling nu geregeld is en hoe zij denken over afvalvraagstukken.

U opent de factsheet via onderstaande link.

Afvalinzameling in Borne

In juni 2018 is een peiling gehouden onder het EnschedePanel. Deze peiling geeft een beeld van onderwerpen die Enschedeeërs belangrijk vinden, en hoe zij betrokkenheid van inwoners bij de gemeenteraad waarderen. Hoe is het vertrouwen in het gemeentebestuur? Welke onderwerpen zouden beter aangepakt kunnen worden in samenwerking met inwoners? Hoe zouden inwoners het liefst willen meepraten?

De antwoorden op deze en andere vragen vindt u in de factsheet met resultaten. De resultaten van dit panelonderzoek worden door de gemeenteraad van Enschede gebruikt voor het Enschede Akkoord.

Wilt u meer lezen? U vindt het factsheet hier.

In het najaar van 2017 is de peiling Waar Staat Je Gemeente gehouden in de gemeente Borne. Waar Staat Je Gemeente is een landelijke vragenlijst die gemeentes de mogelijkheid biedt om te peilen hoe inwoners het leven in hun gemeente beleven. De resultaten geven een beeld van die beleving aan de hand van vier thema’s: Leefklimaat, de relatie tussen inwoners en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en welzijn en zorg.

Een greep van de resultaten in Borne:

  • Inwoners waarderen het wonen in hun buurt gemiddeld met een 8,2. Iets meer dan 90 procent voelt zich thuis in de buurt en een ruime 80 procent vindt dat buurtbewoners goed met elkaar omgaan. De beleving van de buurt is op deze gebieden nauwelijks voor- of achteruit gegaan tussen 2015 en 2017.
  • Het percentage mensen dat met onveilige verkeerssituaties in de buurt te maken is ten opzichte van 2015 gestegen met 8 procent. Het algehele veiligheidsgevoel in de buurt is desondanks gestegen met 4 procent.
  • De gemeentelijke dienstverlening in het algemeen wordt met een 7 beoordeeld. Ook digitale dienstverlening wordt steeds belangrijker, deze wordt in Borne ook met een 7 gewaardeerd. Het gemak waarmee een product of dienst kan worden aangevraagd wordt door de Bornenaren in 2017 beter gewaardeerd dan in 2015.
  • Tot slot: Inwoners van Borne zijn tevreden met hun leven (rapportcijfer: 8) en ook met hun gezondheid (rapportcijfer: 7,7).

Wilt u meer lezen? U vindt de gehele rapportage hier.

De resultaten zijn ook geplaatst op het landelijke dashboard  van Waar Staat Je Gemeente. Daar is het mogelijk de resultaten uit Borne te vergelijken met andere gemeentes in heel het land.

 

Arbeidsmarktmonitor: inzicht in cijfers en trends op Twentse arbeidsmarkt

Steeds meer mensen aan het werk in Twente

 

De Twentse arbeidsmarktmonitor van september 2018 laat een toename van het aantal banen zien. Het aantal werkzame personen in Twente is sinds 2014 met 11.200 (3,8%) gestegen. Daarmee groeit de Twentse werkgelegenheid iets harder dan de Nederlandse werkgelegenheid. Enschede en Rijssen-Holten zijn de sterkste groeiers met een werkgelegenheidsgroei van meer dan 1.000 werkzame personen. Ook de werkloosheid daalt in Twente relatief sterker dan in Nederland als geheel. En dat geldt ook voor de daling van het aantal WW-rechten en het aantal bij UWV geregistreerde werkzoekenden zonder dienstverband. De Twentse arbeidsmarktmonitor geeft inzicht in cijfers en trends op de Twentse arbeidsmarkt.

Lees meer over de recente ontwikkelingen in de nieuwste editie van de Twentse arbeidsmarktmonitor.
   Arbmon2018kw2Voorkant

De Twentse Arbeidsmarktmonitor 2de kwartaal 2018 vindt u hier.

Het bijbehorende persbericht vindt u hier.

 

Eind 2017 is de jaarlijkse Stadspeiling weer gehouden onder het EnschedePanel. De peiling geeft een beeld van hoe het gaat in de stad. Hoe zeer zijn mensen gehecht aan hun buurt? Hoeveel mensen zijn lid van een vereniging? Hoe wordt de openbare ruimte gewaardeerd?

De antwoorden op dit soort vragen vindt u in de factsheet met resultaten. Deze resultaten worden door de gemeente Enschede gebruikt om te beoordelen of de gemeentelijke doelstellingen worden behaald. Door de peiling ieder jaar te houden wordt duidelijk hoe de indicatoren zich ontwikkelen en kan het beleid daarop worden afgestemd.

 

Eind vorig jaar is, voor het vierde jaar op rij, een peiling onder het HengeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 2.150 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.110 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 52%. De resultaten gebruikt de gemeente Hengelo voor de Binnenstadsmonitor en voor het binnenstadsbeleid in het algemeen.

Lees meer

Eind vorig jaar is, voor het tweede jaar op rij, een peiling onder het AlmeloPanel gehouden over de binnenstad. Van de 1.929 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.178 leden de vragenlijst ingevuld. Een goede respons van 61%. De resultaten gebruikt de gemeente Almelo voor de Binnenstadsmonitor en voor het binnenstadsbeleid in het algemeen.

 

Lees meer

 

Het Verwey Jonker- instituut heeft op verzoek van de gemeente Almelo gekeken naar de effecten van het gevoerde sociale beleid van de afgelopen jaren. 

Uit het onderzoekt blijkt dat de gemeente zorgt voor maatwerk en passende ondersteuning. Ook vrijwilligers worden goed begeleid. De gemeente doet nog te weinig aan preventie (voorkomen van problemen) en kan meer doen om initiatieven van inwoners verder te helpen volgens de onderzoekers. Ook is de wijze waarop de gemeente hulp bij zorg en het vinden van een baan heeft georganiseerd nog te ingewikkeld en niet laagdrempelig genoeg.

Meer resultaten uit het onderzoek kunt u hier lezen.

Leden van het Rijssen-HoltenPanel konden in april 2018 hun mening geven over een pilot 'verruiming terrastijden'. Vanuit de horeca is er behoefte aan verruiming van de terrastijden in de zomer. Aan de hand van de pilot wil de gemeente Rijssen-Holten ervaring opdoen met het verruimen van de terrastijden.

Op dit moment moeten terrassen sluiten om 00.00 uur. In de pilot mogen terrassen op vrijdag en zaterdag één uur langer open zijn, dus tot 01.00 uur, onder de voorwaarde dat de temperatuur 25 graden of warmer is.

Uit de peiling kwam naar voren dat 60% van de deelnemers voor de pilot is. Een paar argumenten hierbij waren dat het goed is dat aan de behoefte van de horeca wordt tegemoet gekomen, dat het lekker is om bij mooi zomers weer een uurtje langer buiten te kunnen zitten en dat de temperatuurbepaling lager dan 25 graden zou mogen van de meesten.

Van de deelnemers staat 22% negatief tegenover de pilot. Hierbij speelden overlast voor omwonenden en zondagsrust de hoofdrol.

Ruim 300 omwonenden van de betreffende horeca zijn per brief uitgenodigd om hun mening te geven (tijdens een inloop of digitaal). De opkomst hier lag een stuk lager; 16 personen hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt hun mening te geven. Van dit aantal was het merendeel positief over de pilot.

Lees meer

Benieuwd naar de infographic waarin de resultaten staan samengevat? Deze kunt u hier vinden:

Infographic

Lid worden van het Rijssen-HoltenPanel?

Bent u inwoner van Rijssen of Holten en 18 jaar of ouder?

Blijf dan betrokken en praat mee via het Rijssen-HoltenPanel. Als lid van het Rijssen-HoltenPanel ontvangt u een aantal keer per jaar een e-mail met het verzoek om een vragenlijst in te vullen. Meld u nu aan via www.rijssen-holtenpanel.nl