header-afb8.jpg

De inwoners van Borne zijn in meerderheid voor het invoeren van vuurwerkvrije zones in hun gemeente. Voor een algeheel vuurwerkverbod is geen brede steun. Dit blijkt uit de resultaten van de vuurwerkpeiling die begin januari werd gehouden onder het BornePanel.

Rond de jaarwisseling laait de discussie over vuurwerk en de verwante overlast en risico’s vaak op. De gemeente Borne wilde daarom meer inzicht krijgen in hoe de inwoners van Borne tegen dit onderwerp aankijken. Aan de leden van het BornePanel is een vragenlijst voorgelegd die op verschillende aspecten van het vuurwerkdebat inging.

Uit de antwoorden blijkt dat 25 procent van de inwoners van Borne zelf vuurwerk afsteekt. Belangrijkste redenen hiervoor zijn de waardering van de traditie en de gezelligheid die daarmee gepaard gaat.

Men ervaart minder overlast door vuurwerk tijdens de jaarwisseling dan in de dagen daaromheen. De ervaren overlast betreft vooral de harde knallen, gevolgd door de rommel op straat. Ook hebben veel mensen huisdieren die bang worden van het lawaai en de flitsen.

Als het gaat om nieuwe maatregelen die er op dit gebied kunnen worden genomen, is 61 procent van de inwoners voor het invoeren van vuurwerkvrije zones. Daarnaast is vrijwel iedereen (98 procent) voor het streng bestraffen van vandalisme en illegaal vuurwerk. Net iets meer dan de helft (51 procent) van de inwoners is tegen een algeheel vuurwerkverbod. 21 procent is daarvoor. Bornenaren hechten dus wel aan de traditie, maar zien graag dat de overlast en risico’s van vuurwerk goed beheerst worden.

U kunt alle resultaten van de peiling bekijken in de factsheet. Deze opent u via onderstaande link.


Factsheet Vuurwerk in Borne

Afgelopen najaar voerde Kennispunt Twente twee onderzoeken uit over fietsen in Enschede.

Fietspeiling EnschedePanel
De resultaten van de peiling bieden goed inzicht in het huidige fietsgebruik van de Enschedeërs en factoren die dit beïnvloeden. Zo wordt de e-bike steeds populairder. Ook wordt duidelijk wat redenen zijn voor inwoners om de fiets te gebruiken of juist niet. In beide gevallen speelt gezondheid de grootste rol. Door periodieke herhaling van de enquête kunnen de uitgevoerde maatregelen worden geëvalueerd en zo nodig worden bijgesteld.

Evaluatie fietsstraten
Parallel aan het panelonderzoek voerden we een evaluatie uit van de vier recent gerealiseerde fietsstraten in Enschede (de Stadsveld-, Pathmos-, Boswinkel- en Wooldrikroute). Op deze fietsstraten, die zijn ingericht voor fietsers en waar de auto te gast is, zijn fietsers uitgenodigd om deel te nemen aan een online enquête. De resultaten bieden inzicht in het gebruik en de tevredenheid van de fietsstraten.
De belangrijkste resultaten van beide onderzoeken zijn in twee factsheets samengevat. U opent deze factsheets via onderstaande links.

Factsheet Fietspeiling EnschedePanel

Factsheet Evaluatie Fietsstraten

2017 was een mooi jaar voor Kennispunt Twente! In ons Jaarbericht hebben we het samengevat.

Jaarbericht

 De Kennispunt Twente nieuwsbrief januari 2018 is uit!

 

Lees meer

Afgelopen najaar vond de peiling over de woonsituatie en woonwensen plaats onder het AlmeloPanel.

Vijftien procent overweegt de komende 5 jaar te verhuizen en de belangrijkste reden is een meer geschikte woning. Als woonmilieu hebben wonen in de binnenstad en een groen stedelijke omgeving de voorkeur (ieder 22%).

Meer resultaten uit het onderzoek kunt u lezen in de factsheet en Kernresultaten Woonsituatie en woonwensen.

Kernresultaten

Factsheet

Afgelopen najaar vond de peiling over de gemeentegids en de gemeentepagina plaats onder het Rijssen-Holten Panel.

Een meerderheid geeft aan de gemeentegids en de gemeentepagina te kennen. De gemeentegids wordt voornamelijk enkele keren per jaar geraadpleegd.  De gemeentepagina wordt wekelijks gelezen en dan voornamelijk de nieuwsberichten, officiële mededelingen en het onderdeel verkeer.

De verdere resultaten kunt u lezen in de factsheet.

De resultaten worden begin dit jaar meegenomen bij een voorstel aan het college over de inzet van deze informatiemiddelen.

Factsheet

 

Tussen 5 en 19 oktober is er een peiling gehouden onder het BornePanel. Het onderwerp van deze peiling was ‘spelen in Borne’.
De panelleden zijn duidelijk over wat zij belangrijk vinden op het gebied van speelvoorzieningen in de gemeente. Op nummer één staat de veiligheid. Plek twee en drie worden gedeeld door de mogelijkheid tot sociale controle en de uitdagendheid van speelvoorzieningen.
Die uitdaging kan misschien gezocht worden in de openbare ruimte. Driekwart van het panel geeft aan dat niet-formele speelplekken zoals bosjes, grasvelden of de straat zoveel mogelijk geschikt moeten zijn om er te spelen. Er is behoefte aan meer van dit soort veilige, informele speelruimte. Inwoners van Borne vinden het dus belangrijk dat kinderen uitgedaagd worden, zolang dit maar veilig kan.
Andere resultaten:
• De veiligheid en netheid van de huidige speelvoorzieningen worden door iets meer dan de helft van de panelleden positief beoordeeld.
• Maar weinig mensen (7%) ervaren overlast van gebruikers van de speelplekken.

De rapportage van de peiling ‘Spelen in Borne is nu beschikbaar.
Lees het rapport

De Twentse economie draait op volle toeren, dit blijkt uit de Twente Index 2017, die op 4 december 2017 is gepresenteerd.

Naar de samenvatting van de Twente Index 2017

 

Voor de zomervakantie was de peiling over (maatwerk)vervoer. De reacties van het panel zijn meegenomen in het ontwikkelen van dit vervoer. Inmiddels is het ontwerp voor het (maatwerk)vervoer gereed. Meer informatie hierover vindt u in het nieuwsbericht.

411 van de 568 panelleden alle vragen van de vragenlijst beantwoord. Dit komt overeen met 72%. Meer informatie over de uitkomsten vindt u in de factsheet.

 

Nieuwsbericht

Factsheet

 

Van 4 tot en met 18 april is er een peiling onder het EnschedePanel gehouden. Het onderwerp van deze peiling was ‘omgevingslawaai’ (geluidhinder, slaapverstoring en trillinghinder). Geluid is een belangrijk onderdeel van de woon- en leefkwaliteit. Ons leven speelt zich af in een wereld vol geluid. Er zijn echter grenzen aan wat nog aanvaardbaar is. Door wetenschappelijk onderzoek is vast komen te staan dat (overmatig) geluid negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid.Naast de rapportage is er ook een bijlage beschikbaar, waarin de overlast per geluidbron op kaart zichtbaar is gemaakt. De resultaten van deze peiling gebruikt de gemeente voor het, begin 2018 vast te stellen, "Actieplan geluid 2018-2023" en het meten van het effect van haar geluidbeleid.

Lees het rapport

Bekijk de bijlage