header_TMSD_1920x325.jpg

Twentse Monitor Sociaal Domein

Disclaimer

De gepubliceerde gegevens van de Twentse Monitor Sociaal Domein zijn afkomstig van de Twentse gemeenten, aangeleverd bij Kennispunt Twente in juli 2023. De gegevens hebben betrekking op de jaren 2018 t/m de eerste helft van 2023. Met name voor de eerste helft van 2023 geldt dat de gegevens nog niet compleet zijn. Gegevens kunnen ontbreken vanwege achterstand in de gemeentelijke administratie en doordat aanbieders nog gegevens over cliƫnten moeten aanleveren.

De getoonde cijfers betreffen de volgende vormen van ondersteuning:

 • Jeugdhulp:
  • alle vormen van Jeugdhulp (van dyslexiezorg (bij EED), individuele begeleiding of dagbesteding, tot en met verblijf in een gesloten instelling, jeugdbescherming en jeugdreclassering)
 • Wmo:
  • Individuele begeleiding
  • Dagbesteding
  • Huishoudelijke ondersteuning
  • Hulpmiddelen en diensten (denk hierbij aan rolstoelen, vervoersvoorzieningen en woonvoorzieningen)
  • Consultatie.

De getoonde cijfers zijn exclusief alle soorten Verblijf vanuit de Wmo. Dit gaat om beschermd wonen en verschillende vormen van spoedopvang voor volwassenen. Tenslotte wordt informatie die door Kennispunt Twente niet in een categorie ingedeeld kan worden, niet getoond.

Daarnaast zijn de getoonde cijfers voor jeugdhulp t/m 17 jaar. Jeugdigen met verlengde jeugdhulp (t/m 27 jaar) worden in deze cijfers dus niet meegenomen, mede omdat deze aantallen klein zijn. Voor de Wmo cijfers zijn geen gegevens opgenomen van personen onder de 18 jaar, ook vanwege de kleine aantallen waar het hier om gaat.

Aantallen worden alleen getoond wanneer ze gelijk aan of hoger zijn dan 10, zodat niets op deze website te herleiden is naar personen. Dit is de reden dat in sommige gevallen geen informatie per gemeente weergegeven kan worden. In dat geval ziet u alleen aantallen voor heel Twente.

Bij vragen over de Twentse Monitor Sociaal Domein kunt u contact opnemen met Kennispunt Twente via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Definities

Huishouden
Het aantal huishoudens met ondersteuning wordt bepaald o.b.v. personen die hetzelfde adres delen (vanaf 2018 kwartaal 1). Dit wordt afgezet tegen het totaal aantal bewoonde woningen per gemeente (bron: CBS).

Indicatie
Een indicatie is een unieke combinatie van een persoon, voorziening en begindatum zorg. Een persoon kan meerdere indicaties tegelijkertijd hebben; het aantal indicaties is daarom altijd hoger dan het aantal personen met ondersteuning.

Instroom
Het aantal indicaties dat binnen de gegeven periode van start gaat. Een herindicatie telt ook al nieuwe indicatie en dus als instroom.

Jeugdhulp
Onder jeugdhulp verstaan wij alle hulp die jeugdigen ontvangen die valt onder de Jeugdwet, inclusief de inzet van jeugdbescherming en jeugdreclassering.

PGB
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag dat aan personen kan worden toegekend om zelf ondersteuning in te kopen wanneer niet wordt gekozen voor Zorg in Natura (ZIN).

Uitstroom
Het aantal indicaties dat binnen de gegeven periode stopt, ongeacht of hier een herindicatie op volgt.

Wmo
Wanneer er wordt gesproken over Wmo of de Wet maatschappelijke ondersteuning, dan wordt er gerefereerd aan de wet zoals die op 1 januari 2015 van kracht is gegaan.

ZIN
ZIN staat voor Zorg in Natura. Dit is de zorg die geleverd wordt door een zorgaanbieder en waarop iemand aanspraak kan maken volgens de Jeugdwet of Wmo; de zorgaanbieder krijgt de geleverde zorg rechtstreeks vergoed. Een andere financieringsvorm is het PGB.