Cijfers en feiten Sociaal domein Wierden: startpunt voor één integrale maatschappelijke agenda

De gemeente Wierden gaat in 2021 één integrale maatschappelijke agenda opstellen voor het hele sociale domein! In de afgelopen periode werkte Kennispunt Twente samen met de gemeente aan een gedeeld beeld van de huidige situatie; Het startpunt om straks aan de slag te kunnen met de agenda. Het resultaat is de rapportage ‘Cijfers en Feiten Sociaal Domein Wierden’: een overzicht van de meest relevante cijfers en feiten voor het sociaal domein. Het vernieuwend vormgegeven rapport is gerealiseerd in nauwe samenwerking met  beleidsambtenaren van de gemeente Wierden, getoetst bij het maatschappelijk veld en tot slot toegelicht in de gemeenteraad.  

Integraal richting geven aan de toekomst

In 2021 lopen veel lokale beleidsplannen binnen het sociaal domein in Wierden af. Daarom is dit een logisch moment om te kiezen voor het opstellen van één integrale maatschappelijke agenda. De gemeente Wierden beoogt hiermee integraler en voor een langere termijn richting te geven aan de toekomst in het sociaal domein.  

Behoefte aan gedeeld beeld van de situatie in Wierden

Voor de gemeente is het een logische eerste stap om in kaart te brengen hoe de gemeente er nu voorstaat en wat de uitdagingen zijn voor de komende tijd. Dit moet een gedeeld beeld zijn waar de beleidsmedewerkers van de verschillende beleidsvelden en de maatschappelijke partners zich in herkennen. Kennispunt Twente heeft de gemeente Wierden geholpen om dit gedeelde beeld vorm te geven.

Gebruik van bestaande data, informatie en kennis

Het rapport is geheel opgebouwd vanuit bestaande data, kennis en informatie. Er is immers al zo veel beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan de gemeentelijke klantregistraties en lokale onderzoeken, maar ook aan informatie uit regionale onderzoeken van bijvoorbeeld de GGD Twente of de regionale monitors van Kennispunt Twente en daarnaast natuurlijk  uit landelijke bronnen .

 

Een selectie maken uit een veelheid aan beschikbare data en informatie

De uitdaging zat er met name in om uit die veelheid aan informatie keuzes te maken. Welke informatie helpt om een goed overzicht te krijgen? En hoe maak je die selectie samen met alle betrokken partners?

 verdelinglasten klein

Bij de selectie zochten we per thema naar geschikte cijfers en feiten  die iets konden zeggen over belangrijke thema’s/trends in het sociaal domein. Het moest gaan om cijfers die actueel zijn en  liefst voor meerdere jaren en voor vergelijkbare gemeenten beschikbaar. Met het oog op de toekomst zijn prognoses ook meegenomen.. We raadpleegden hierbij de beleidsadviseurs op de betreffende thema’s voor specifieke en lokale kennis en toetsten ons beeld bij het brede maatschappelijke veld in Wierden.

Gebruik van veel overzichtelijk visuals in de rapportage

Om de rapportage toegankelijk te maken voor een breed publiek, hebben we gekozen voor veel visuals in de rapportage gecombineerd met toelichtende tekst. Beelden werken heel sterk in een rapportage. Je ziet dan snel waar het om gaat.

Prognose klein

Coronacrisis en de impact op de cijfers

Dat halverwege onze zoektocht de coronacrisis uitbrak en beschikbare cijfers van vóór de coronacrisis op deelthema’s geen goede afspiegeling meer vormden van de huidige situatie, maakte het lastiger. We kozen samen met gemeente Wierden ervoor om het geplande pad te blijven volgen en in de rapportage aanvullingen te maken op basis van eerste, vooral landelijke beschouwingen, over te verwachten effecten van de crisis. De gemeente koos ervoor om niet te vertragen, maar om door te gaan op basis van de informatie die er wél beschikbaar was.

                                        werkwijze 11 stappen kl

Meer weten?

Neem gerust contact op met onderzoeker Lonneke Bruin. Zij kan u meer vertellen over deze inventarisatie of andere vormen van inventariserend beleidsonderzoek in het sociaal domein.

Download het rapport.