Er is een landelijke trend dat er steeds meer jeugdigen jeugdzorg ontvangen. Uit onderzoek* blijkt dat deze toename vooral het gevolg is van een achterblijvende uitstroom uit jeugdzorg en niet zozeer van een toenemende instroom. Daarnaast vindt er bij lichte zorgvormen een verschuiving plaats naar huishoudens met een hoger inkomen in plaats van huishoudens met een lager inkomen.

Inzicht in uitgangssituatie voor Enschede voor Regiovisie Jeugd

De inzichten uit deze rapporten zijn meegenomen in de Regiovisie Jeugd die de Twentse gemeenten samen hebben opgesteld en de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. Gemeente Enschede wil graag weten in welke mate het landelijke beeld ook van toepassing is in Enschede en hoe de situatie in Enschede zich verhoudt tot de G40. Mogelijk zijn hierin lokale verschillen. Daarnaast wil de gemeente graag inzicht in haar uitgangssituatie voor de Regiovisie Jeugd.

Ook in Enschede verschuiving in instroom in ambulante jeugdhulp naar huishoudens met een hoger inkomen.

Kennispunt Twente voerde hiervoor een analyse uit met behulp van CBS microdata. Dit leverde een veelheid aan informatie op. In algemene gezin geldt dat de tendensen uit het landelijk onderzoek ook in Enschede terug te zien zijn. Zo heeft ook in Enschede voor de instroom in ambulante jeugdhulp een verschuiving plaatsgevonden naar huishoudens met een hoger inkomen. In Enschede is het mediane gezinsinkomen van instromers in jeugdhulp zonder verblijf lager dan in de G40, maar het mediane gezinsinkomen van alle jeugdigen in Enschede is ook lager dan in de G40 totaal. Relatief ten opzichte van de eigen inwonerpopulatie is het ongeveer dezelfde groep. De toename van het mediane gezinsinkomen onder instromers in jeugdhulp zonder verblijf is in Enschede vooral tussen 2019 en 2020 nog iets groter dan in de G40 totaal.

Grafieken die laten zien dat jeugdhulp zonder verblijf harder groeit dan andere categorieƫn jeugdhulp.

Ook in Enschede achterblijvende uitstroom in jeugdzorg

Ook het fenomeen dat de toename van jeugdhulpgebruik niet zozeer komt door een toenemende instroom, maar door een achterblijvende uitstroom, is in Enschede waarneembaar. De uitstroom in jeugdhulp in Enschede is tussen 2017 en 2020 ieder jaar afgenomen, bij een tamelijk stabiel blijvende instroom.

Meer weten

Er is een uitgebreid dashboard opgesteld voor de gemeente Enschede met daarin de vergelijking met de G40. Het dashboard is hier te vinden.

* Landelijke onderzoeken waar naar wordt verwezen:

AEF (2020). Stelsel in Groei. Een onderzoek naar financiƫle tekorten in de jeugdzorg.

AEF (2021). Analyse in- en uitstroom in jeugdzorg. Rapportage op basis van de microdata-analyse.