“In Twente groeit de jeugd op tot volwassene met perspectief op een goed leven.”
ROC van Twente zet zich in een nauwe samenwerking met Tactus Verslavingszorg en Mediant in om deze belofte aan de Twentse jeugd waar te maken. Het doorlopen van de schoolcarrière zonder problemen is namelijk niet voor iedere jongere een vanzelfsprekendheid. Voor deze jongeren is de pilot Externe Hulpverleners op ROC van Twente opgezet. Kennispunt Twente heeft deze pilot vanuit de ontwikkeltafels van de Twentse Transformatie de afgelopen twee jaar gemonitord. Met behulp van registraties van de hulpverleners zijn de opbrengsten van de pilot in beeld gebracht. Deze resultaten zijn gebundeld in een factsheet.

Doel van de pilot
Sinds 2020 zijn in het kader van de pilot zowel professionals van Tactus Verslavingszorg als Mediant op de schoollocaties in Almelo, Enschede en Hengelo aanwezig. Zij werken in een multifunctioneel team samen met de interne begeleidingsstructuur van ROC van Twente (het Loopbaancentrum) om jongeren met problemen op school te helpen. Het doel van deze samenwerking en de pilot is drieledig. Er wordt ingezet op:
- Het behalen van een startkwalificatie;
- Het terugdringen van het aantal voortijdig schoolverlaters;
- Het terugdringen van doorverwijzingen naar zware specialistische zorg.

Opbrengsten tot nu toe
Door hulpverleners van Tactus Verslavingszorg en Mediant samen met de interne begeleidingsstructuur op school in te zetten, wordt verwacht snel en laagdrempelig de juiste ondersteuning te kunnen bieden in de vertrouwde omgeving van de student. Als resultaat is dan ook te zien dat veel jongeren ondersteuning zochten bij de hulpverleners op school. In de tijd dat de pilot heeft gelopen, zijn 185 jongeren begeleid door hulpverleners van Tactus en Mediant. 24% van de studenten die hulp zochten, kunnen inmiddels zelfstandig verder dankzij de begeleiding die zij ontvingen. Tegelijkertijd is slechts minder dan een kwart van deze jongeren doorverwezen naar specialistische zorg.

Naast deze directe opbrengsten voor jongeren is er ook ingezet op consultatiegesprekken met docenten en begeleiders vanuit het Loopbaancentrum en preventieactiviteiten voor zowel studenten als medewerkers. Er zijn 147 consultatiegesprekken en 50 preventieactiviteiten geregistreerd in de looptijd van de pilot. Met deze preventieactiviteiten zijn in totaal meer dan 500 studenten en 200 medewerkers van ROC van Twente bereikt.

Van pilot naar structurele inzet hulpverleners
Preventietrajecten worden vaak in pilotvorm opgezet om te kunnen beoordelen of de beoogde doelen behaald worden en structurele inzet wenselijk is. Het meten van de exacte opbrengsten vormt echter vaak een uitdaging. Kennispunt Twente is daarom in de pilotfase begonnen met monitoring van de activiteiten van de hulpverleners. De opbrengsten worden zichtbaar door hen gestructureerd te laten registreren wat voor activiteiten zij ondernemen en wat het resultaat is voor de jongeren die zij begeleiden.Nu de pilot ten einde is, zijn deze registraties en de factsheet onder andere gebruikt om te bepalen om de pilot te evalueren. Inmiddels is besloten om de financiëring door te zetten en van een pilot over te gaan naar structurele inzet om de begeleidingsstructuur in ROC van Twente te blijven versterken.