Aan de woon- en leefomgeving worden steeds hogere eisen gesteld. Energiebesparing,duurzame energie, waterhuishouding en aardgasvrije wijken zijn actuele onderwerpen.

De overheid heeft daarbij een faciliterende en verbindende rol. De behoeften en wensen van inwoners kunnen we in beeld brengen, zodat de gemeente samen met andere partners daarop kan inspelen.

Woonvisies

Demografische veranderingen zorgen voor een woningmarkt in beweging. In de komende jaren zien we een toename van ouderen die langer zelfstandig wonen en een stijging van het aantal eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen. Kennispunt Twente brengt deze ontwikkelingen in beeld en duidt wat dit betekent voor de woningmarkt. De woningbehoefte van bevolkingsgroepen brengen we in beeld door inzet van bewonerspanels al dan niet in combinatie met gesprekken. Kennispunt Twente ondersteunt gemeenten bij het opstellen van woonvisies. Wijbeschikken over een schat aan actuele en historischedata op het gebied van woningen, huishoudens eninwoners. We maken prognoses over het toekomstige aantal inwoners en huishoudens.

Woonbehoefteonderzoek

In 2017 voerde Kennispunt Twente een woonbehoefteonderzoek uit voor de gemeente Hengelo en woningcorporatie Welbions. Aan de hand van de thema’s beschikbaarheid van woningen,betaalbaarheid en tevredenheid van huurders hebben we de situatie op de woningmarkt in beeld gebracht. De gekozen opzet sloot aan bij de motie die bij de behandeling van de woonvisie is aangenomen en is vooraf besproken met het technisch beraad van de gemeenteraad.

afbeelding fysieke leefomgeving

Aantal huurwoningen vanWelbions naar categorie, Hengelo 2014-2017

Omgevingswet

Met de komst van de Omgevingswet wordt het beleid inde fysieke leefomgeving op een geheel andere wijze geformuleerd en uitgevoerd. Uitgangspunt van de Omgevingswet is dat zoveel mogelijk wordt volstaan met het stellen van algemene regels. Een vergunning moet eerder uitzondering dan regel zijn. Participatie door inwoners en andere stakeholders is één van de sleutelbegrippen, naast eenvoud, maatwerk enefficiency. De overheid speelt een faciliterende en cocreërenderol. Met de implementatie van de Omgevingswet moet nog ervaring worden opgedaan .Hierbij kan Kennispunt Twente ondersteuning bieden in de vorm van evaluaties om leerpunten inzichtelijk te maken. Kennispunt Twente maakt gebieds analyses die nodig kunnen zijn voor een omgevingsplan en maakt op kaart relevante gegevens inzichtelijk. Te denken valt aan de bevolkingsopbouw, eigendoms verhoudingen van woningen, woningwaarde, minimahuishoudens,misdrijven en dergelijke. Om het draagvlak van een omgevingsplan te peilen of om ideeën op te halen kan een enquête worden uitgezet of interviews worden afgenomen.

Duurzaamheid en klimaat

Nederland moet duurzamer. De gemeenten, maar ook inwoners, bedrijven en betrokken organisaties vervullen bij de energietransitie een belangrijke rol.Voor veel woningeigenaren is de overgang naar eenCO2-neutrale en aardgasvrije samenleving te duur of tec omplex en andersom is de overheid afhankelijk van woningeigenaren om aardgasvrije wijken te bereiken.De overheid heeft een sturende rol en zorgt voor verbinding tussen de betrokken partijen. Het is belangrijk dat de overheid overtuigt in de noodzaak vande transitie en hiervoor draagvlak kan creëren.Kennispunt Twente maakt voor de energietransitie wijkanalyses. Naast sociaal economische indicatoren maken we gegevens over het energieverbruik en CO2uitstoot inzichtelijk; Gegevens waarmee de gemeente kan inspelen op de financiële situatie van haar inwoners en die ze kan gebruiken om de energietransitie te onderbouwen.