Welzijn en Zorg omvat een breed spectrum aan beleidsvelden. Het gaat om sport, cultuur, onderwijs, maar ook armoede, gezondheid en jeugdzorg.

Centraal staat dat alle inwoners naar vermogen kunnen meedoen. De gemeente subsidieert veel interventies die de mogelijkheden om mee te doen in de samenleving vergroten. Zijn deze interventies wel effectief? Kennispunt Twente voert evaluaties uit en ontwikkelt monitors om de resultaten meetbaar te maken en beleid goed te kunnen onderbouwen en verantwoorden.

Monitor Nieuw Enschedees Welzijn

Voor de gemeente Enschede heeft Kennispunt Twente een monitor ontwikkeld voor het welzijnswerk. Uitgangspunt van de monitor zijn de hoofddoelen waaraan het welzijnswerk een bijdrage levert.

De hoofddoelen zijn:

  • vergroten van de zelf -en samenredzaamheid
  • meer participatie/meedoen
  • langer zelfstandig thuis wonen
  • meer kwaliteit van leven voor (kwetsbare) inwoners
  • leefbare wijken en
  • verschuiving van specialistische ondersteuning naar preventie en algemene voorzieningen.

De ontwikkeling van de hoofddoelen is met indicatoren in een digitaal dashboard te volgen. Met deze indicatoren maken we maatschappelijke opgaven inzichtelijk en kunnen opdrachten voor het welzijnswerk worden bijgesteld.

Armoedemonitor

Armoede is een hardnekkig probleem. Op lokaal niveau bestaan voorzieningen om armoede terug te dringen. Denk aan collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentebelastingen, regeling tegemoetkoming zorgkosten, individuele inkomenstoeslag en het kindpakket. Kennispunt Twente ontwikkelt monitors om inzichtelijk te maken wat de kenmerken zijn van minima, de omvang en ontwikkeling van deze groep. In een monitor kan ook in beeld worden gebracht hoeveel huishoudens van meerdere voorzieningen en regelingen gebruikmaken.